ติวสอบทุกตำแหน่งทั่วไทย
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

กำลังดำเนินการครับ

   แนวข้อสอบเยียว       

หลักสูตรฯพ.ศ. ๒๕๔๔

หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

การสร้างหน่วยการเรียนรู้

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ  ( ตามขอ )

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การบรณาการพหุปัญญา

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การประเมินผลการเรียนรู้

      
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 

นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์   สรุปย่อ

นโยบายทางการศึกษา สรุปย่อ
สังคมเศรษฐกิจการเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ข้อสอบ1 ข้อสอบ2
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯพ.ศ.๒๕๔๖
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พรก.วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
กฎกระทรวง
กฎ ก.ค.ศ
กฎ อ.ค.ก.ศ.
๒.ความสามารถทั่วไป (๗๕ คะแนน)
ความสามารถด้านตัวเลข
ความสามารถด้านภาษาไทย
ความสามารถด้านเหตุผล
๓.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
หลักการศึกษา
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
สรุปย่อหลักสูตร44
การจัดกระบวนการเรียนรู้
จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการแนะแนว
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ภาค ข ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
เจตคติต่อวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ความมีวินัยและการรักษาวินัย
ความเป็นพลเมืองดี
การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
การจัดการความรู้
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ประเมินความเหมาะสม
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
บุคลิก การมีปฏิภาณไหวพริบ
การมีปฏิสัมพันธ์
  


        
  แนวข้อสอบ ผอ.สถานศึกษา

สมรรถนะทางการบริหาร 
รัชญาการศึกษา
หลักการสำคัญและแนวคิดทางการบริหาร
สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะของผู้บริหาร
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะการบริการที่ดี
สมรรถนะในการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะการทำงานเป็นทีม
สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ
สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์

การบริหารงานในหน้าที่
หลักการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
การกระจายอำนาจทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรอื่น
ธรรมาภิบาล
ารบริหารแผนและงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ
การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ
 
การระดมทรัพยากร
การเบิกเงินจากคลังการรับเงิน
การจ่ายเงิน
การนำส่งเงิน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
การจัดทำบัญชีการเงิน
การจัดทำระบบข้อมูลสินทรัพย์
การจัดหาพัสดุ
การเงินและการบัญชี
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้แผ่นดิน
การบริหารงบประมาณ
ระบบงบประมาณแบบ sPBBS
การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB
ระบบ GFMIS
BSC
Logistics
การพัสดุ
การจัดระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน
ารบริหารงานบุคคล
การวางแผนอัตรากำลัง
การขอเลือนตำแหน่งและวิทยฐานะ

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
การแต่งตั้งโยกย้าย
การโอน
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การรักษาราชการแทน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เงินวิทยฐานะ
งานทะเบียนประวัติ
งานเครื่องราชอิสริญาภรณ์
การขออนุญาตุไปต่างประเทศ
รบริหารงานทั่วไป

        


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 23,282 Today: 2 PageView/Month: 52

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...